Nadzwyczajny Zjazd Organizacji Alzheimerowskich.

Data: 06-02-2018

W dniach 20 - 21 stycznia 2018 roku w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Organizacji Alzheimerowskich zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich. Na Zjazd zaproszeni zostali również Przewodniczący Zarządów organizacji alzheimerowskich, które nie są zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu, ale wyrażają chęć i wolę dyskusji tematów poruszanych na Nadzwyczajnym Zjeździe.

Celem Nadzwyczajnego Zjazdu była:

  1. Analiza obecnego stanu reprezentacji i koordynacji ruch Alzheimerowskiego oraz podjęcie stosownych decyzji na przyszłość.
  2. Zastanowienie się nad powołaniem formalnej reprezentacji ruchu alzheimerowskiego w Polsce i poza granicami kraju poprzez przekształcenie OPOA w nowy związek stowarzyszeń i organizacji zarejestrowany w KRS lub powołanie nowego podmiotu, którego celem będzie koordynowanie działań oraz właściwe reprezentowanie polskich organizacji w kraju i za granicą, a ogólnopolskie Porozumienie pozostanie w niezmienionym kształcie,
  3. Opracowanie statutu nowej organizacji,
  4. Wybór władz tymczasowych nowej organizacji
  5. Nakreślenie działań mających na celu: ustalenie składki członkowskiej, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność nowego ciała oraz nawiązania współpracy z podmiotami działającymi w obszarze problematyki alzheimerowskiej w kraju i za granicą.

W trakcie dwóch dni spotkania podjęto uchwałę o utworzeniu nowego związku stowarzyszeń i organizacji, opracowano statut, przyjęto nazwę nowego związku  „ Alzheimer Polska”  oraz powołano władze na okres 4 lat, które w pierwszej kolejności zajmą się rejestracją związku w KRS.

Należy podkreślić, że to spotkanie było wyjątkowym. Taka jedność, pasja do działania, energia oraz umiejętność dochodzenia do porozumienia dawno na naszych spotkaniach nie miała miejsca.  Wśród 27 przedstawicieli 15 organizacji, które wzięły udział w Nadzwyczajnym Zjeździe w Warszawie panowała niebywała zgodność, co do podjętego celu, za co należy się nam wszystkim ogromne podziękowanie i uznanie.

Wierzymy, że dzięki nowemu związkowi pod nazwą „ Alzheimer Polska” Polskie organizacje będą silniejsze, będą współpracowały ze sobą i z innymi, podobnymi organizacjami zagranicznymi, a przede wszystkim będą w Partnerem we wszystkich działaniach na rzecz osób z chorobą Alzheimera w Polsce i za granicą.