O stowarzyszeniu

Misja

Organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, popularyzacja wiedzy i upowszechnianie wagi problemów, wymiana informacji i doświadczeń, współpraca z ośrodkami działającymi na rzecz osób starszych /leczenia i rehabilitacji/.

 

Elbląskie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom       

z  Chorobą  Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi.

 

        Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Elblągu  działa  od listopada  2000  roku.

Rodziny i opiekunowie osób dotkniętych chorobą Alzheimera upatrując wsparcia i pomocy we wspólnym działaniu, chęci  bycia  razem,  rozumienia  się w  jakże trudnej,  bardzo  wyczerpującej,  stresującej  opiece  nad  chorym, spowodowali że zawiązało się  Stowarzyszenie. W marcu 2001 roku organizacja nasza została wpisana do Krajowego  Rejestr Sądowego,  uzyskując status organizacji społecznej, a w roku 2009 status organizacji pożytku publicznego.

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera  swoje działania realizuje w oparciu o statut organizacji podejmując  przez kolejne lata  rożne działania  mające  na  celu:

  • popularyzację  wiedzy  na  temat  choroby  przy  wykorzystaniu  środków  masowego  przekazu  / radio  lokalne,  telewizja /,  ulotek,  biuletynów  i      materiałów  edukacyjnych,  konferencji,  corocznej  organizacji  obchodów Światowego  Dnia  Choroby  Alzheimera, 
  • prowadzenie  poradnictwa  wśród  członków  i  wszystkich  zainteresowanych  tym  problemem, potrzebującym pomocy w tym zakresie
  • organizację wspólnych  wyjazdów  w  okresie  wiosenno - letnim, 
  • prowadzenie grupy wsparcia w każdy I - wszy czwartek miesiąca, mającej na celu edukację rodzin i opiekunów w zakresie opieki, rehabilitacji i pielęgnacji osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz pomoc  w  konkretnych  przypadkach.
  • organizowanie kampanii informacyjno - edukacyjnych na terenie miasta Elbląga oraz lokalnych mediach, edukację młodzieży w szkołach ponadpodstawowych,
  • współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowym działającymi na rzecz osób starszych,
  • podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, chorych, niepełnosprawnych z życia publicznego.

 

           Opieka nad chorym jest długotrwała i w miarę nasilania się objawów choroby staje się coraz większym ciężarem dla rodziny. Poważnej próbie zostają poddane wszystkie obszary psychologicznej i społecznej aktywności m. in.  dotychczasowy system wartości,  osobiste  cele życiowe, praca zawodowa, więzy miedzy ludzkie oraz sposób spędzania wolnego czasu. Zasób wiedzy w zakresie etiologii, objawów, leczenia oraz sprawowania opieki nad chorym jest w naszym społeczeństwie jest niezadowalający. Niewiedza jest często przyczyną ignorancji a nawet niechęci wobec chorych. Proponowany przez nasze Stowarzyszenie szeroki wachlarz różnych form szczególnie edukacyjnych na spotkaniach w grupie wsparcia pozwala, opiekunom i rodzinom wypracować optymalny model opieki nad chorym, zmniejsza osamotnienie i wyobcowanie.

          Elbląskie  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Chorobą  Alzheimera  choć  jest  niewielką  organizacją,  stara  się  na  miarę  swoich  możliwości  służyć społeczeństwu  Elbląga  i  nie  tylko, niesie  pomoc  wszystkim,  którzy  się  do  nas  zgłaszają / jesteśmy jedyną organizacją alzheimerowską w województwie /.  Nikogo  nie  pozostawiamy  bez  wysłuchania, porady,  czy  konkretnej propozycji. Dzięki  współpracy  z  Domem  Pomocy  Społecznej,  przy  którym  Stowarzyszenie działa, nasza  praca  przynosi  określone  rezultaty i konkretną  pomoc. Bardzo  wiele  zmian  obserwujemy   także w  postawach  naszych  opiekunów.  Osoby,  które  spotykamy  po  raz  pierwszy  często  są  bezradne,  zagubione

i  bardzo  samotne  w  opiece  nad  swoim  bliskim.  Po  kilku  spotkaniach,  serdecznych  rozmowach,  ich  stosunek  do  choroby,  chorego ,  otaczającego  świata  zmienia  się,  potrafią  sobie  radzić,  a  to  jest  przecież  najważniejsze.

             Najważniejsze  zadanie  Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi  to  upowszechnianie  wiedzy i  informacji na temat choroby Alzheimera w naszym starzejącym się społeczeństwie oraz  wspieranie  rodzin i opiekunów w trudnej opiece, pielęgnacji i terapii ludzi dotkniętych chorobą  XXI wieku. Organizowanie  grup  wsparcia, edukacja  i  kształcenie  opiekunów  rodzinnych to kluczowe  działanie naszego Stowarzyszenia.

Od 2018 roku Nasze Stowarzyszenie działa w związeku stowarzyszeń pod nazwą „Alzheimer Polska”, która jest reprezentantem ruchu alzheimerowskiego w Polsce. Zjazd założycielski został zwołany 10 stycznia, od września 2018 r. „Alzheimer Polska” ma osobowość prawną z nr-m KRS 0000749242.

 

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 w Elblągu ul. Podgórna 1.

Tel. 55 233 22 21

 

Obecny skład Zarządu ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:


    Jadwiga Kubacka - Prezes Zarządu

1. Jan Sołtys   – Wiceprezes  Zarządu
2. Arkadiusz Szymański – Sekretarz Zarządu
3. Jadwiga Biały – Skarbnik Zarządu
4. Małgorzata Słowik - Członek Zarządu
5. Ewa Torbicz – Członek Zarządu
6. Hanna Skrobotun – Członek Zarządu