Opieka i zajęcia

                                                 Środowiskowy Dom Samopomocy

                                      -  ośrodek wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera

 

             Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi pragnie przedstawić Państwu ofertę Środowiskowego Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera Filia Nr 1 przy ul. Podgórnej 1. Placówka  przeznaczona  jest dla 36 osób z chorobą Alzheimera, które otrzymają wsparcie w formie pobytu dziennego oraz krótkoterminowej opieki całodobowej.

Podstawowa działalność Ośrodka to:

-  niesienie pomocy i przeciwdziałanie izolacji oraz marginalizacji społecznej osobom  z   

   chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom,  poprzez 

   stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej i zewnętrznej,

-  pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego,

-  udzielanie wsparcia fizycznego,  psychicznego oraz  społecznego,

-  pełen  i elastyczny zakres usług przystosowany do zmieniających się potrzeb osób z

   chorobą Alzheimera oraz umożliwienie opiekunom kontynuowania pracy zawodowej lub

   wypoczynku.

-  zapewnienie krótkoterminowej opieki całodobowej mającej na celu : odpoczynek dla

   opiekuna, rodziny, zadbanie o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, podtrzymywanie

   prawidłowych relacji z rodziną i przyjaciółmi, zaplanowanie wyjazdów leczniczych,

   służbowych itp.

 

     W ramach zajęć terapeutyczno – wspierających w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są  indywidualne i grupowe  zajęcia  terapeutyczne,  zwiększające możliwości intelektualne jakie jeszcze uczestnik zachował. Proponowanymi formami terapii zajęciowej objęci są wszyscy uczestnicy; dziennej formy pobytu oraz krótkoterminowego pobytu całodobowego.                                                 

 W skład zajęć wchodzą:

  1.  rozmowy grupowe -  prowadzone codziennie, dotyczą otaczającej rzeczywistości mają  na celu budowanie bezpieczeństwa, utrzymanie prawidłowych relacji społecznych, ułatwianie wyrażania uczuć i emocji, przezwyciężanie bariery wstydu, zbliżenie się innych uczestników, a także personelu, pomoc w wytworzeniu poczucia łączności i koleżeństwa, przypominanie zasad współdziałania w grupie;
  2. arteterapia – zajęcia plastyczne - mają na celu stymulację procesów  wyobraźni  i twórczego działania,  możliwość wykorzystania swoich umiejętności,  poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie poczucia estetyki, rozwijanie twórczej inicjatywy, pomysłowości i aktywności, możliwość wyrażenia tłumionych lub nieuświadomionych przeżyć i emocji, kształtowanie umiejętności, przyjmowania pochwał i krytyki, redukcję stresów i niepokojów, odprężenie;
  3. ergoterapia – podtrzymywanie umiejętności związanych z życiem codziennym, mające na celu rozwijanie poczucia potrzeby pracy, odzyskanie wiary w siebie i swoje możliwości, utrzymanie sprawności fizycznej, zapobieganie ujemnym wpływom bezczynności i apatii;        
  4. całościowy trening mózgu, trening poznawczy, trening własnego ja;
  5. trening orientacji i realności – codzienne przypominanie informacji dotyczących: dnia, daty, miesiąca, pory roku itp. mające na celu utrzymanie stanu umysłowego na jak najwyższym poziomie, niwelowanie zaburzeń orientacji co do miejsca, czasu i otoczenia. Orientacja w rzeczywistości ma pomóc uczestnikowi w odnalezieniu się w teraźniejszości i przynieść ulgę uczestnikom, którzy czują się oderwani od niej;  
  6. trening sonas – program 45 minutowy w grupie 8 osób ma na celu wzbogacenie jakości życia uczestnika, poprawę możliwości porozumiewania się wykorzystując wszystkie zmysły;
  7. terapia reminiscencyjna – uruchamianie kotwic pamięci, mająca na celu pomoc w osiągnięciu równowagi poczucia sensu i bezpieczeństwa oraz kontroli nad życiem uczestnika;
  8. muzykoterapia -  muzyka relaksacyjna połączona z aromatoterapią i choreoterapia mająca na celu rozładowanie emocji, oddziaływanie na zmysły, stwarzanie miłej atmosfery sprzyjającej rozluźnieniu. Natomiast choreoterapia ma na celu: utrzymanie sprawności fizycznej, wytworzenie wśród uczestników poczucia współżycia i łączności,  nawiązywanie pozytywnych kontaktów;
  9. muzykoterapia czynna w tym zabawy rytmiczne mająca na celu wzmocnienie sił mięśniowych, wyzwolenie zablokowanej energii, przeżywanie uczuć poprzez wyrażanie muzyki, kształtowanie wrażliwości muzycznej, zwiększenie możliwości poznawczych, ekspresji własnych ruchów, zmniejszanie agresywności, kształtowanie poczucia rytmu;

10.  muzykoterapia bierna – słuchanie piosenek odtwarzanych z płyt CD, kształtowanie wrażliwości muzycznej, wzbogacanie przeżyć estetycznych;

11.  trening interpersonalny mający na celu rozwiązywanie indywidualnych problemów, pobudzanie wiary uczestnika we własną wartość, komunikację z innymi ludźmi i ujawnianie tego jak uczestnik reaguje na drugiego człowieka;

12.  biblioterapia – czytanie książek, artykułów, prasy mające na celu poznawanie nowych treści, dostarczanie tematów do rozmów, kształtowanie wsłuchiwania się w czytany tekst, budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zwiększenie zasobu słów, nabywanie lub uzupełnianie wiedzy ogólnej, rozszerzenie procesów

      poznawczych w sposób niemęczący i rozrywkowy, przyciąganie i skupianie uwagi,

      kształtowanie gustu czytelnika;

     13. terapia ruchem – to ćwiczenie postaw mających wpływ na aktywizacje uczuć oraz

             poprawę  i utrzymanie kondycji. Terapia ruchowa rozpoczyna się od ćwiczeń

             grupowych, w których uczestnicy nawiązują ze sobą wzajemny kontakt. Dopiero

             potem następują ćwiczenia, w których uświadamia się własne ruchy i postawę ciała.

             Ćwiczenia pozwalają kształtować nie tylko aparat słuchu, aby powtórzyć zadanie

               ruchowe, trzeba je zanalizować, zapamiętać, odtworzyć. „Trenowane” są więc procesy

               psychiczne.

13.  silwoterapia – przebywanie na świeżym powietrzu w okresie letnio – jesiennym ma

       na celu rozluźnienie, wyciszenie, zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności    

       które towarzyszą chorobie, kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas

       przyrody;

14.  zajęcia manualno – wzrokowe usprawniające pamięć i inne funkcje poznawcze   

       mające na celu gimnastykę palców rąk, usprawnianie funkcji motoryczno –

       wzrokowych, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa równowagi  i koordynacji

       ruchów;

15.  gry i zabawy stolikowe, planszowe, edukacyjne mają na celu zdrową rywalizację i   współzawodnictwo, uczenie poszanowania przepisów, podporządkowania się im, karności i poczucia sprawiedliwości, rozwijanie szybkości orientacji, wytwarzanie wśród uczestników poczucia łączności, współżycia, wspólnego  działania, solidarności i koleżeństwa, ćwiczenie spostrzegawczości i uwagi.

      16. spotkania integracyjne z grupą seniorów, młodzieżą szkół podstawowych   i 

            gimnazjalnych    w ramach integracji społecznej.

 

Współpraca ze środowiskiem jest podstawą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy poczynając od opiekunów i rodzin poprzez stały kontakt z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi, organizacjami czy instytucjami pomocy społecznej, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami  działającymi na rzecz osób zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych. Przy Środowiskowym Domu Samopomocy Filii Nr 1 na rzecz środowi-ska działa grupa wsparcia / w każdy pierwszy czwartek miesiąca od 15.00 do 17.00 / oraz telefon zaufania.

     Zadania Domu realizowane są przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 15.30 oraz  krótkoterminowa opieka całodobowa w weekendy i okresie wakacyjnym. 

Treści w trakcie uzupełniania.