Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Data: 20-03-2013

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

               W dniu 19.03.2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera  i innymi zaburzeniami psychicznymi. W spotkaniu udział wzięło 26 członków. W porządku obrad przewidziano sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za roku 2012, protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej, dyskusję, udzielenie absolutorium dla obecnego Zarządu na rok 2013 oraz podjęcie uchwał i wniosków. Spotkanie zakończyło się podjęciem następujących wniosków :

- powołanie zespołu redakcyjnego do prowadzenia internetowej strony Stowarzyszenia

- prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie diagnozy i problemów 

  choroby Alzheimera

- wezwanie członków Stowarzyszenia do bieżącego regulowania należności z tytułu składek

  członkowskich 

- udzieleniem absolutorium dla obecnego Zarządu Stowarzyszenia na rok 2013

   w składzie :

                        Prezes  -  Hanna Skrobotun

                        Wiceprezes  -  Krystyna Grzybicka

                        Skarbnik  -  Jadwiga Biały

                        Sekretarz  -  Joanna Kurowska

                        Członek  -  Ewa Torbicz 

                                                                                                          Sekretarz Stowarzyszenia