XX Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

Data: 05-06-2018

Informacja prasowa – XX Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich.

W dniach 1-3 czerwca 2018 roku w Zielonej Górze odbył się XX Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich. Organizatorami i gospodarzami Zjazdu było Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.Zjazd połączony był z konferencją naukową pod hasłem. „Zdrowie publiczne – problemy osób wieku podeszłego i ich rodzin” przygotowaną wspólnie z Wydziałem Pedagogiki Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.Celem Jubileuszowego Zjazdu było omówienie działań podejmowanych w Polsce na rzecz diagnozy i leczenia chorób otępiennych, szczególnie choroby Alzheimera. Spotkanie to również okazja do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w profilaktyce, opiece nad chorymi a także wsparcia ich opiekunów. Uczestnicy Zjazdu wzięli udział m.in. w warsztatach adresowanych do osób na co dzień opiekujących się osobami z chorobami otępiennymi.W toku obrad wielokrotnie podkreślano, że nadal – mimo opracowania stosownego dokumentu - nie ma możliwości efektywnych działań na rzecz diagnostyki, leczenia i profilaktyki choroby Alzheimera, ponieważ Polski Plan Alzheimerowski (opracowany jeszcze w roku 2011) nadal nie został przyjęty przez Rząd.W efekcie dyskusji nad obecną sytuacją osób chorych na choroby otępienne, szczególnie zaś chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów uczestnicy Zjazdu sformułowali następujące wnioski i zalecenia:

1. Należy zintensyfikować działania nad wdrożeniem Polskiego Planu Alzheimerowskiego. 

Mimo siedmiu lat od jego opracowania i wielu starań przedstawicieli organizacji alzheimerowskich a także Rzecznika Praw Obywatelskich i poszczególnych parlamentarzystów, nadal nie ma politycznej woli, by przyjąć plan do realizacji. Uczestnicy Zjazdu podjęli uchwalę o przekazaniu stosownych wniosków do Komisji Polityki Senioralnej Sejmu oraz Senatu a także posłów i senatorów z poszczególnych okręgów.

2. Istnieje potrzeba integrowania działań podejmowanych przez organizacje, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów z działaniami innych podmiotów, szczególnie Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego,

3. Niezwykle ważnym zadaniem – w obliczu niepokojących statystyk - jest podnoszenie społecznej świadomości na temat choroby Alzheimera - jej przyczyn, przebiegu oraz wpływu na funkcjonowanie chorych i ich rodzin. Bardzo ważną rolę w tych działaniach powinny odegrać kampanie społeczne z wykorzystaniem środków masowego przekazu. Szczególnie w okresie Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, który na całym świecie odbywa się każdego roku we wrześniu.

Uczestnicy Zjazdu zobowiązali Zarząd Alzheimer Polska do wszczęcia stosownych działań; jednocześnie zobowiązując się do wspierania takich działań w swoich lokalnych środowiskach. Będą one polegały na konsolidowaniu środowiska wokół problemów osób chorych, propagowaniu idei Polskiego Planu Alzheimerowskiego, opracowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych w środowisku lokalnym (szkołach, uczelniach wyższych, lokalnych mediach, placówkach służby zdrowia, placówkach pomocy społecznej, i in.).

Przewodnicząca Komitetu OrganizacyjnegoDr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ