Zwyczajne Zgromadzenie Członków

Data: 03-03-2018

ZAPROSZENIE

Zarząd Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i innymi Zaburzeniami Psychicznymi zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Zwyczajne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 20 marca 2018 roku o godzinie 15:30 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Podgórnej 1.

W przypadku braku quorum drugi termin Zwyczajnego Zgromadzenia Członków ustala się na dzień 20 marca 2018 roku na godzinę 15:45.

Porządek zebrania:

 1. Powitanie zgromadzonych członków i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór komisji wniosków i uchwał,   
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja dotycząca przedłożonych sprawozdań.
 8. Głosowanie nad przyjęciem przedłożonego Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 9. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 10. Dyskusja, przedkładanie wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrzenie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
 12. Przedłożenie planu pracy Zarządu na rok 2018 z uwzględnieniem uchwalonych wniosków.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Członków.

       Obecność Członków Stowarzyszenia obowiązkowa.

 Zarząd Stowarzyszenia